نوسازی و تجهیز سالن غذا خوری و استراحت گاه رانندگان