حمل سیمان جهت بازسازی صحن حضرت زینب توسط ناوگان ملکی شرکت حمل و نقل همدانیان