جلسه مدیرعامل شرکت حمل و نقل همدانیان و شهردار محترم شهر ابریشم و معاونت محترم شهرداری شهر ابریشم