اضافه شدن ۴ دستگاه کامیون FH500 به ناوگان شرکت حمل و نقل همدانیان