اتمام مراحل شماره گذاری ۴ دستگاه FH وارداتی و اضافه شدن ششمین دستگاه کشنده فاو خریداری شده در سال جاری