پیاده سازی سیستم رصد ناوگان GPS

جهت رسد ناوگان ملکی شرکت با جدید ترین سیستم های ناوبری در سال ۱۳۹۸ بر روی کلیه ناوگان دستگاه ردیاب نصب گردید

پنل ناوبری شامل گزارشات متنوع از گزارشگیری سفر تا شبیه سازی و سنسور های هوشمند می باشد

در دوره آموزشی برگزار شده کلیه امکانات نرم افزار رهیاب برای مدیران و پرسنل مربوطه شرح داده شد