مسابقات ورزشی بانوان هولدینگ سیمان اصفهان

در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۴ مسابقات ورزشی بانوان هولدینگ سیمان اصفهان در محل باشگاه ورزشی سیمان اصفهان برگزار و بانوان شرکت حمل و نقل به ترتیب ذیل کسب مقام نمودند: