برگزاری جلسه با رانندگان در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۵

در تاریخ ۲۵ تیر ماه جلسه ای با حضور رانندگان ناوگان ملکی شرکت تشکیل گردید

در این جلسه آقای مهدی اسدی مدیر عامل شرکت حمل و نقل همدانیان ضمن تشکر از تلاش رانندگان به معرفی رانندگان برتر پرداختند

در این جلسه دست آورد های محقق شده در سال ۱۳۹۸ و اهداف شرکت در سال جاری توسط مدیر عامل شرکت حمل و نقل همدانیان آقای مهدی اسدی برای رانندگان و دیگر پرسنل تشریح گردید و گزارش عملکرد رانندگان ارائه شد .

در ادامه جلسه توسط آقای نویدفر مدیریت تععمیرات و ترابری ، فرایند انجام تعمیرات و سرویس های دوره ای در سیستم PM هوشمند پیاده سازی شده در شرکت برای رانندگان تشریح و دستور العمل های جدید مطرح گردید

در ادامه آقای اسحاقیان مدیر مالی و اداری شرکت نحوه محاسبات حقوق رانندگان و افزایش بار تشریح گردید