برگزاری جلسه با رانندگان در ابتدای سال ۱۳۹۹

در نخستین روزهای سال جدید جلسه ای با حظور مدیرعامل آقای مهدی اسدی ، سایر مدیران و کلیه رانندگان برگزار گردید

در این جلسه اهداف آتی شرکت برای رانندگان تشریح و برنامه ریزی های انجام شده برای سال جدید ذکر گردید