برگزاری جلسات انلاین در شرکت حمل و نقل همدانیان

شرکت حمل و نقل همدانیان با توجه به شرایط جدید پدید آمده در راستای برقراری ارتباط با افراد از راه دور امکان برگزاری وب کنفرانس (جلسات مجازی ) را فرهم نموده است

در حال حاضر جلسات با سایر سازمانها و شرکتها ، سایر شعب شرکت حمل و نقل همدانیان و همچنین جلسات پرسنل در ساعات غیر اداری به صورت وب کنفرانس برگزار می گردد