اتمام ساخت پارکینگ مسقف ماشین های سواری در شرکت حمل و نقل همدانیان

طبق برنامه زمان بندی شده پروژه مسقف سازی پارکینگ خودروهای سواری در در شرکت حمل و نقل همدانیان پایان یافت

این پارکینگ برای خودرو های سواری شرکت و پرسنل تهیه گردیده است دارای ظرفیت پارک ۳۰ دستگاه ماشین می باشد