امکانات رفاهی برای رانندگان در پارکینگ تمام مکانیزه شرکت حمل و نقل همدانیان

امکانات رفاهی برای رانندگان در پارکینگ تمام مکانیزه شرکت حمل و نقل همدانیان

طبق دستور مدیرعامل محترم حمل و نقل همدانیان اقای مهدی اسدی در مورد خدمت رسانی به رانندگان گرامی و ایجاد امکانات رفاهی برای رانندگان پروژه...