مدیران شرکتمدیر عامل
آقای مهدی اسدی

معاونت اجرایی (قائم مقام مدیرعامل)
آقای احسان احمدی

مدیر ترابری و تعمیرات
آقای حسن نویدفر

مدیر مالی و اداری
آقای احمد اسحاقیان

فناوری اطلاعات
مجید کاظمی