مدیران شرکتمدیر عامل
آقای مهدی اسدی

معاونت مالی و اداری

آقای احمد اسحاقیان

معاونت اجرایی

آقای محسن سلیمی

مدیریت فناوری اطلاعات
مجید کاظمی

 

 

 

مدیریت سالن اعلام بار و شعبه زرینشهر

آقای ابوذر غفاری