بازدید مدیرعامل محترم خیریه علی و حسین همدانیان از شرکت

در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه مدیر عامل محترم خیریه علی و حسین همدانیان از شرکت حمل و نقل همدانیان بازدید نمودند

در این بازدید فعالیت های انجام شده در شرکت و تغییرات انجام شده در سال گذشته برای ایشان شرح داده شد

ایشان بازدیدی از انبارهای شرکت ، ساختمان تعمیر گاه ، کارواش ، قسمت اداری و همچینین پارکینگ مکانیزه ۴۵۰۰۰ متری شرکت داشتند