هیئت مدیره


رئیس هیئت مدیره
آقای حسن سقایی

نائب رئیس
آقای منوچهرهادی

عضو هیئت مدیره
آقای حمیدرضا مختاری

مدیر عامل
آقای مهدی اسدی