مدیران


مدیر عامل
آقای مهدی اسدی

معاونت اجرایی (قائم مقام مدیرعامل)
آقای احسان احمدی

مدیر ترابری و تعمیرات
آقای حسن نویدفر


مدیر مالی و اداری
آقای احمد اسحاقیان

مدیر اجرائی
آقای ابوذر غفاری

فناوری اطلاعات
مجید کاظمی