افتتاح پارکینگ ۴۵۰۰۰ متری تمام مکانیزه‏

افتتاح پارکینگ ۴۵۰۰۰ متری تمام مکانیزه‏

افتتاح پارکینگ تمام مکانیزه شرکت حمل و نقل همدانیان در حظور مدیرعامل محترم شرکت سیمان اصفهان و بزرگان صنعت حمل و نقل